DEVA partisinin parti programında teknolojinin yeri…

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin parti programı açıklandı. Hemen her partinin teknolojiye bakışını yakından incelediğim gibi hemen parti programına bakarak sizlerle paylaşmak istedim. Teknolojiye sizin de görebileceğiniz gibi oldukça geniş bir yer vermekle beraber çok yaratıcı ve şaşırtıcı başlıklara rastlamadım dersem sanırım haksızlık etmiş olmam…

Ekonominin her alanında ürün ve hizmet verimliliğini, kaliteyi ve rekabetçiliği arttıracak, nitelikli işgücü istihdamını geliştirecek, sosyal fayda sağlayacak ve sosyal maliyetleri düşürecek bir teknoloji dönüşüm programını hayata geçirmek, partimizin öncelikli hedeflerinden birisidir.

Dijital ekonomiye yönelik politikalarımızın amacı, yerli dijital çözüm üreten firmalarımızı alanlarında rekabetçi olmalarını sağlayacak şekilde desteklemek, bu firmalarla işbirliği içinde geleneksel şirketlerimizin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve küresel dijital şirketlerle eşit şartlarda rekabet ortamı sağlamaktır.

Yenilikçi ve sürdürülebilir iş modeli girişimlerini teşvik ederek, dünyada yaklaşık 3 trilyon dolar olan girişimcilik ekonomisi içinde ülkemizin payını arttırmayı hedefliyoruz. 

“Açık kaynaklı” teknoloji platformlarının yaygınlaşmasını sağlayarak yenilikçi iş modelleri üreten girişimleri destekleyeceğiz.

Sektörel teknolojik dönüşüm projelerine ve yenilikçi iş modeli girişimlerine destek olmak amacıyla, kişisel verilerin korunması, güvenlik ve dijital etik ilkelerini de gözeterek, kamu bünyesinde merkezi bir açık veri platformu oluşturacağız. Bu çerçevede oluşturulacak açık verileri dijital dönüşüm odaklı, verimlilik ve etkinliği arttıracak, veri ile akıl üreten ve çözüm geliştiren girişimlere ve özel sektör kurumlarının kullanımına açacağız.

Girişimcilere yönelik hızlandırıcı ve kuluçka merkezlerini tüm Türkiye’de arttıracak ve özel sektör ve başarılı girişimcilerle işbirliği içinde geniş bir mentorluk ağı kuracağız.

Teknoloji girişimlerini, kuruluş aşamasında ücretsiz internet bağlantısı, büyüme ve nitelikli istihdam artışına bağlı olarak vergi ve prim teşvikleri yoluyla destekleyeceğiz.

Teknoloji girişimciliği kültürünü yaygınlaştıracak, girişimcilik eğitimini lise ve üniversite eğitiminde müfredat içerisine yerleştireceğiz.

Başarılı olduğumuz teknoloji girişimciliği alanlarındaki yetkinliklerimizi, sinerjisi yüksek yan iş alanlarına da genişleterek ekosistemi büyüteceğiz ve istihdam yaratacağız. 

Girişimcilere yönelik yatırım kaynaklarını global ve alanında ihtisas sahibi Risk Sermaye kuruluşları ile ortak fonlar kurarak arttıracağız

Üniversitelerin yeni girişimci ekonomiye cevap verir dönüşümünü teşvik edeceğiz.

Yeni teknoloji platformlarına yönelik araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini destekleyerek, orta ve uzun vadede ülkemizin teknoloji üretimindeki payının arttırılması ana hedeflerimizden birisidir.

Yapay zeka, biyoteknoloji, robotik, malzeme bilimi, nanoteknoloji, temiz teknolojiler gibi gelişmekte olan ve ticari uygulama alanı geniş yeni teknoloji platformlarına odaklanacağız.

Savunma, havacılık, uzay ve tıbbi cihazlar sektörlerinin sahip olduğu potansiyelden hem teknolojinin verimli kullanımında hem de teknoloji üretiminde etkin bir biçimde yararlanacağız.

Perakende, pazarlama, ulaşım, lojistik, tedarik zinciri, sağlık, enerji, finans, tarım gibi sektörlerde iş yapış süreçlerinde “Veri ile Akıl Üreten ve Sürekli Öğrenen” verimlilik ve etkinlik odaklı iş modellerinin hayata geçirilmesini destekleyeceğiz.

Finans, enerji, sağlık, ulaşım, tarım, kamu hizmetleri, gayrimenkul gibi birçok sektörde verimlilik, etkinlik, sosyal fayda ve son kullanıcıya fayda odaklı dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması için bu faaliyet alanlarında engelleri kaldıracak ve rekabeti artıracak düzenlemeler yapacağız. Kamu ya da özel sektöre ait kurumlara ayrıcalık tanıyan regülasyonlardan kaçınacağız.

Türkiye’de yapay zeka ve büyük veri ile akıl üreten dijital teknoloji çözümlerinin yaygınlaşmasında bulut bilişim altyapı teknolojilerinin daha etkin kullanımına yönelik tüm sektörlere eşit olacak şekilde düzenlemelerin yapılmasını hedefleyeceğiz. Bu çerçevede, Türkiye’nin kişisel verilerin korunmasında Avrupa Birliği nezdinde güvenli ülke statüsü elde etmesi için gerekli önlemleri alacağız.

Dijital erken aşama firmaların regülasyon uyumlarını, kurumlar arasında koordine edecek “Regülasyon-İnovasyon Ofisi” kuracağız. Regülatör kurumlarda, dijital teknolojilere yönelik kapasiteyi güçlendireceğiz.

Özel sektör ve üniversitelerin de katılımı ile performans odaklı ve yenilikçiliğe dayalı Ar-ge modelini hayata geçireceğiz. Ar-ge harcamalarının GSYİH içindeki payını ileri teknoloji üreten ülkelerin seviyesine çıkaracağız. 

Teknolojik dönüşüme yönelik teşvikleri, etkin, odaklı, şeffaf, objektif kriterler ve ölçülebilir performansa dayalı bir anlayışla yöneteceğiz.

Global girişimcilik merkezleri ile işbirliğini geliştirecek, global teknoloji şirketlerinin Türkiye’deki mühendislik merkezlerini büyütmelerini destekleyeceğiz.

Erken aşama teknoloji uygulamalarına odaklı global risk sermayesi fonlarının Türkiye’ye yönelik yatırımlarını arttıracak ortaklık modelleri geliştireceğiz.

Ülkemize teknoloji transferini hedefleyen yurtdışında yapılacak yatırımları destekleyeceğiz.

Öncü uluslararası üniversitelerle işbirlikleri kurarak üniversitelerimizin yeni teknoloji platformlarına yönelik alanlardaki akademik programlarını geliştireceğiz.

Global teknoloji gelişimine yön veren firmalarla üniversitelerimiz arasında işbirliğine dayalı araştırma ve yenilikçilik modellerini hayata geçireceğiz

Üniversitelerimizin teknoloji alanında dünya sıralamasında ilk 100’e girmesini hedefliyoruz.

Veri bilimi, dijital yetkinlikler, kodlama, makina dili, yapay zeka gibi farklı dallarda teknolojinin etkin kullanımına yönelik yetkinlikleri üniversite eğitiminde disiplinler arası müfredata entegre ederek, teknolojik dönüşüm alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını arttıracağız.

Yeni teknoloji alanlarında uluslararası saygın akademisyenlerin üniversitelerimizde, akademisyenlerimizin de uluslararası üniversitelerde çalışmalarına yönelik teşvik programı geliştireceğiz.

Erken aşama teknolojilerine ilişkin araştırmalarda sivil toplum kuruluşlarının mevcut girişimlerini ve yeni inisiyatifleri destekleyeceğiz.

Akademisyenlerin gerçekleştirdikleri teknoloji üretimi ve araştırma faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden daha fazla pay almalarını sağlayacağız.

Bilgi iletişim altyapı ağlarını, hızlı internet erişimini tüm Türkiye’de kapsayıcı olarak kuracağız.

Kaynakların daha etkin kullanımını ve tüketicilere daha ucuza kaliteli hizmet sunumunu sağlamak amacıyla, sektörde tüm oyuncular ile ortak altyapı inşasını teşvik edeceğiz,

Mevcut altyapıları kullanarak şehirlerimizde belirli merkezlerde ücretsiz internete erişim imkanı sağlayacağız.

İnternete erişimi lüks tüketim olarak gören vergi dahil tüm düzenlemeleri değiştireceğiz.

Yeni teknolojilerin getirebileceği yeni riskleri göz önünde bulundurarak özellikle siber saldırılara, gizlilik ile veri güvenliğinin ihlaline ve algoritmaların yarattığı rekabeti tehdit eden girişimlere karşı gerekli tedbirleri alacağız.

Yeni teknoloji uygulamalarına ilişkin dijital etik değerleri, açıklanabilirlik, hesap verebilirlik ve eşitlik ilkelerine bağlı olarak, tüm paydaşlarla birlikte, Avrupa Birliği ve diğer küresel düzenlemeleri de dikkate alarak geliştireceğiz

Teknolojik dönüşüm ve yenilikçiliğin önünü açacak politikaları ve düzenlemeleri, fikir ve düşünce özgürlüğünü kısıtlamayacak; kişisel verileri koruyacak, şeffaflığı, fırsat eşitliğini ve adil rekabet ortamını sağlayacak; toplumsal güveni oluşturacak, tüm paydaşlara faydayı ve çevresel etkileri gözeten; dijital etik değerlere saygılı ve kapsayıcı bir anlayışla gerçekleştireceğiz.

Teknoloji Dönüşüm üzerine her sektörde ihtiyaçları, potansiyel uygulama alanlarını ve öncelikleri belirlemek amacıyla STK’lar ile işbirliği içerisinde geniş katılımlı “Sektörel Teknoloji Dönüşüm Kurulu” oluşturacağız. Bu kurulun, sektörleri temsil eden kuruluşlardan yöneticiler, teknolojistler, danışman kuruluşlar, akademisyenler, girişimciler ve yatırımcılardan oluşan geniş katılımlı bir danışma kurulu olmasını sağlayacağız.

Türkiye’nin, Avrupa Birliği, OECD, G20 gibi teknoloji gelişimine ve uygulamalarına yön veren politikalara dair normların oluşturulduğu uluslararası platformlarda temsil gücünü ve katılımını arttırarak global normların şekillenmesine katkıda bulunacağız. Bu amaçla, teknoloji geliştirme ve uygulamalarında öncü olan ülkelerle işbirliklerini geliştireceğiz. Dijital Hizmet Vergisi veya dijital hizmetler üzerindeki stopaj vergisi gibi uluslararası boyutu olan konuları, teknoloji ekosisteminin gelişimine ve istihdamına etkilerini de dikkate alarak çok taraflı diyalog üzerinden milli menfaatlerimize yönelik kazanımlar elde edecek bir yaklaşımla ele alacağız. Avrupa Birliği müzakerelerinde “Tek Dijital Pazar” konusunu önceliklendireceğiz.