Devlet Melih Gökçek’i halktan ve kanunlardan korudu

gokcekMelih Gökçek seçim sırasında hemen herkese birkaç SMS göndererek televizona çıkacağını ve kendini seyretmemiz gerektiğini dile getirdi. Yapılan bu iş hepimize ters geldi çünkü devlet bizi istemediğimiz SMS’lerden koruyacak bir kanun çıkarmıştı. Hem istenmeyen SMS’leri atmak yasaktı hem de seçimler sırasında politikaya yönelik SMS yasaktı.

Devletin tüm vatandaş ve partilere aynı eşit uzaklıkta olacağı zannıyla bu konuda ilgili birkaç birime başvuruda bulundum. Benim gibi birçok arkadaşım da başvurdu. Bunlaran biri Bimer idi. Dedim ki ne oluyor lütfen şu olaya bir bakın.

515518 nolu başvuruma şu cevap geldi:

İlgide kayıtlı şikâyet başvurunuz incelenmiştir. Bilindiği üzere, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsamaktadır. Söz konusu Kanunun “Tanımlar” kenar başlıklı 2 nci maddesinde yer alan, “ticari iletişim” ve “ticari elektronik ileti” tanımlarından da görüleceği üzere, anılan Kanun uyarınca mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik ve ticari amaçlarla gönderilen iletilerin Bakanlığın görev ve yetki alanı çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. Diğer yandan, devlet ve mahalli idareler gibi kamu tüzel kişilerinin yetkili görevlilerinin, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla 15/2/2011 tarihli ve 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununa tabi yayınlara katılımlarına ilişkin gönderilen iletilerin 6563 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmıştır. Bilgilerinizi rica ederim.

Yani devletim bana diyor ki: Atılan SMS ticari değil. Siyasi de değil. Senin isteyip istememen beni bağlamaz. Biz bu kanunu zaten öylesine çıkardık. Sen gerçekten seni düşündüğümüzü mü sandın?

Hakkımı helal etmiyorum.