Baz istasyonlarının paylaşımı zorunlu hale geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Hücresel Sistem Anten Tesislerinin Tasarımı, Kurulumu ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle, elektronik haberleşme sektöründe kaynakların etkin kullanımının sağlanması, yatırım ve hizmet giderleri ile görüntü ve çevre kirliliğinin azaltılması, sürdürülebilir rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik altyapı yatırımlarının desteklenmesi ve gelecek teknolojiler için kapasite yaratılması amacıyla hücresel sistemlere ait anten tesisinin birden fazla işletmeci tarafından kullanımına olanak tanıyacak şekilde tasarımı, kurulumu ve paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanıyor.

Buna göre, paylaşım; arazi ve/veya bina paylaşımı, kule veya direk paylaşımı, kanal ve/veya boruların paylaşımı, oda/konteyner ve iklimlendirme sistemlerinin paylaşımı, anten ve anten elemanlarının paylaşımı ve ses/veri iletim hat ve ekipmanının paylaşımı şeklinde olabilecek.

Fiziksel, idari veya hukuki nedenlerden dolayı başka bir sistemle paylaşılması mümkün olmayan bina yan duvarları, minareler, çevreye uyum kapsamında değerlendirilen tesisler ile elektrik ve aydınlatma direkleri gibi tesislerin paylaşımı zorunluluk dışı bırakıldı. Yönetmeliğe göre anten tesislerinin kurulmasında; kurulmuş bir anten tesisi olan işletmeci, kapsama alanı ve hizmet kalitesi gibi kriterleri karşıladığı takdirde farklı teknolojideki yeni sistemini mevcut anten tesisine kurmakla, bu tesisini yeni anten tesisi kuracak diğer işletmecilerle paylaşmakla, işletmeci, kuracağı anten tesisi için, kapsama alanı ve hizmet kalitesi gibi kriterleri karşılayacak mevcut bir anten tesisi var ise bu tesisi kullanmakla yükümlü olacak.

Yeni anten tesisi kuracak işletmeci, fiziki, teknik, idari veya hukuki kısıtlar nedeniyle diğer işletmecilere ait mevcut anten tesisini kullanamaması durumunda bu durumu gerekçe ve belgeleriyle BTK’ya bildirecek, gerekçelerin Kurum tarafından kabul edilmesi halinde yeni bir anten tesisi kurma izni verilecek. Anten tesisi paylaşım talebinde bulunan işletmeci başvurusunda, asgari olarak talebin maksadını ve kurmak istediği cihazların özelliklerini bildirecek, talepte bulunulan işletmeci, talep tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde bu talebe ilişkin cevabını talep eden tarafa iletecek. Anten tesisi paylaşım talebinde bulunulan işletmeci, bu talebi; fiziki, teknik, idari veya hukuki kısıtlar nedeniyle karşılayamaması durumunda ret gerekçelerini talep sahibi işletmeciye bildirerek reddedebilecek.

Anten tesisi paylaşım talebinin kapasite yetersizliği nedeniyle reddedilmesi durumunda, talep sahibi işletmeci, varsa güçlendirme talebini anten tesisi sahibi işletmeciye bildirmekle yükümlü kılındı. Talepte bulunulan işletmeci talep tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde bu talebe ilişkin cevabını talep eden işletmeciye iletmekle yükümlü olacak. Anten tesisinin
güçlendirilmesinin mümkün görülmediği durumlarda işletmeci, ret gerekçelerini talep sahibi işletmeciye bildirmek suretiyle bu talebi reddedebilecek.

Talep edilen kapasitenin karşılanamadığı ve hedeflenen kapsama alanını sağlayacak yeni bir emisyon noktasının kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda işletmeci, anten tesisi sahibinin mevcut anten tesisine ait kule ve direklerini güçlendirmek suretiyle paylaşacak. Anten tesisinin kurulması, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin ücretler BTK düzenlemelerine aykırı olmamak üzere serbestçe belirlenecek.

Yönetmelikte dikkati çeken önemli maddelerden biri ile de, yönetmelik hükümlerinin uygulanması için belediyeler, mülki amirler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, anten tesisi paylaşımı hususlarında yer temini de dahil her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlü tutuldu.